MOFON’AINA

Mitady Azy mba ho hendry
« Dia avy aiza ary ny fanhendrena? Ary aiza no fitoeran’ ny fahalalana? » – Joba 28:20 
Tsy maintsy misedra zava-tsarotra ianao, mitondra enta-mavesatra,  manao drafitra sy manatanteraka izany, ary miandrandra fanampiana avy amin’ Andriamanitra. Mivavaha ary miasà mafy, miasà ary mivavaha mafy ; tahaka ny mpianatra ao amin’ny  sekolin i Kristy, mianara momba an’i Jesôsy.
Nanome teny fikasana ho antsika Andriamanitra hoe: « Ary raha misy hianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin’ Andriamanitra, Izay manome malalaka ho an’ny olona rehetra sady tsy mandatsa; ary dia homena azy izany » -Jak. 1:5. Baiko avy amin’Andriamanitra ny tokony hivorian’ireo olona manana andraikitra matetika mba hanaovany fifanakalozan-kevitra sy hangatahany ny fahendrena izay tsy misy afaka manome afa-tsy Izy ihany. Ahenao ny firesahana; fotoana lafo vidy maro no very amin ny firesahana izay tsy mitondra fahazavana akory. Aoka ny mpitarika ny fiangonana hiray fo amin’ ny fifadian-kanina sy ny vavaka mba hanomezan’ Andriamanitra ny fahendrena izay nampanantenainy fa homeny amin-kalalahana. Ampahafantaro an’ Andriamanitra ny olanao. Lazao Aminy, tahaka izay nataon’ i Mosesy hoe: « Tsy afaka mitarika ireto vahoaka ireto aho raha tsy miaraka amiko ny fanatrehanao; » Ary mangataha mihoatra izany aza, ataovy ny vavak’ i Mosesy hoe: « Mba ampahitao nyvoninahitrao aho » (Eks. 33:18). Inona izany voninahitra izany? Tsy inona izany fa ny toetran’ Andriamanitra; izany no nasehony an’ i Mosesy.
Aoka hifikitra amin’Andriamanitra amirïny finoana velona ny fanahy. Aoka ny lela hanao fiderana ho Azy. Rehefa miara-miasa ianareo, aoka ny saina hitodika amim-panajana amin’ ny fibanjinana ny zavatra maharitra mandrakizay. Koa hifanampy ianareo mba hananareo toe-tsaina mihevitra ny zava-panahy. Rehefa mifanaraka amin’ ny sitrapon’ Andriamanitra ny sitraponareo, dia hisy firindrana eo aminareo samy ianareo; ka hanana an’ i Kristy ho mpanolo-tsaina ianareo.
Niara-nandeha tamin Andriamanitra i Enôka. Afaka manao toy izany koa ny mpiasa ho an i Kristy rehetra. Azonao atao ny miteny miaraka amin ny mpanao Salamo hoe: « Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo an-kavanako Izy, ka dia tsy hangozohozo aho » – Sal. 16:8. Rehefa mahatsapa tsy fahampiana ao aminao ianao, dia ao amin i Jesôsy no hahafeno izany. Raha miandrandra torohevitra sy fahendrena avy amin ny hafa ianao, olona mety maty sy manam-petra toa anao ihany, dia fanampiana avy amin olombelona ihany no ho azonao. Raha mitady fanampiana sy fahendrena avy amin’ Andriamanitra kosa ianao, dia tsy mba handiso fanantenana ny finoanao Izy.