STK

Ny Sampana Tanora Kristianina na STK ao amin’ny FJKM Strasbourg Famonjena dia sampana velona iray ao amin’ny fiangonana hivondronan’ny tanora kristianina

Ireto avy ny ANARAN’NY BIRAO

-Filoha:Atoa RAKOTOARISOA Luc

-Filoha mpanampy:Atoakely RAKOTONDRABE Rina

-Mpitantsoratra:Rtokely RAZAFIMAHEFA Mialy

-Mpitahiry Vola: Rtoakely ORNELLA

-Sekretera Vola:Rtoakely RANAIVOARISON Lalaina

-Mpanolon-tsaina:Atoakely RAMELOARISON Tamby

-Mpanolon-tsaina:Rtoa ANDRIANASOLO Volarisoa

* Ny tanjon’ny sampana

-Sampana hitaizana sy hanabeazana ny tanora ara- tsoratra masina ao amin’ny fiangonana
-hikolokoloina ny tanora ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy sy amin’ny lafim-piainana rehetra
-hizarana ny aim-panahy sy hijoroana vavolombelona amin’ny fahasoavan’ny Tompo na aiza na aiza toerana aleha
-sehatra iray hanehoana ny fifakafantarana, fifankatiavana, fifanampiana eo amin’ny samy tanora kristianina
-hivelomana, hiainana ary hitondra-tena araky ny Soratra Masina
* Ny asan’ ny sampana

-Mitory ny Teny Soratra Masina amin’ny olona rehetra
-Midera sy mankalaza ary manome voninahitra an’i Tompo amin’ny alalan’ny hira, dihy sy kolon tsaina maro samihafa
-Mitarika ny olona hino sy hanamafy ny finoany amin’ny alalan’ny fijoroana ho vavolombelona
-Mizara ny fahalalana sy ny traikefa ary ny tombo-pahasoavana amin’ny mpiara-belona

Ny mpikambana rehetra ao amin’ny STK ny FJKM Strasbourg Famonjena dia maneho ny saotra sy dera mandrakariva an’ Andriamanitra tamin’ny fitahiany sy ny fahasoavana rehetra narotsany ho an’izany sampana izany ka mbola hahafahany manatratra ny tanjona sy manantanteraka an’ireo asa rehetra ireo.

Ny STK

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *